Tây Ninh: Quy định chức danh, một số chế độ phụ cấp, việc kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Thứ năm - 30/05/2024 08:58 39 0

Chiều ngày 28/5/2024, tại Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Quy định chức danh, một số chế độ phụ cấp, việc kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở ấp, khu phố, người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu phố và mức khoán kinh phí hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh thay thế Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp và mức hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Giám đốc Sở Nội vụ
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Giám đốc Sở Nội vụ

Phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết này quy định chức danh, một số chế độ phụ cấp, việc kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã), ở ấp, khu phố, người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu phố và mức khoán kinh phí hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Nghị quyết quy định đối tượng áp dụng, gồm: Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố; Người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu phố; Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; Cơ quan, tổ chức quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu phố.

Các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, gồm: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Phụ trách công tác Văn phòng Đảng ủy; Phụ trách công tác Tổ chức Đảng ủy; Phụ trách công tác Tuyên giáo Đảng ủy; Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự; Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Một số chức danh khác như: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Phụ trách Đài Truyền thanh; Phụ trách Trung tâm Văn hóa - Thể thao và học tập cộng đồng; Phụ trách Kế hoạch - Giao thông - Thuỷ lợi - Nông - Lâm; Phụ trách Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ; Nhân viên thú y.

Đối với chức danh người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố, gồm: Bí thư chi bộ ấp, khu phố (hoặc Bí thư Đảng uỷ bộ phận ấp, khu phố); Trưởng ấp, khu phố; Trưởng Ban Công tác Mặt trận. Số lượng bố trí không quá 03 người.

Chức danh người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu phố, gồm: Phó Bí thư Đảng uỷ bộ phận; Bí thư, Phó Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng uỷ bộ phận; Phó Bí thư chi bộ ấp, khu phố; Phó trưởng ấp, khu phố; Phó trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp, khu phố; Trưởng, Phó các tổ chức chính trị - xã hội ở ấp, khu phố (bao gồm: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh).

Mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, được quy định, cụ thể:

(1) Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 2.700.000 đồng; được hưởng đến ngày 31/7/2028.

(2) Trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trung cấp, cao đẳng, đại học trở lên thì được hưởng mức phụ cấp hàng tháng bằng với mức lương bậc 1 của công chức cấp xã có cùng trình độ đào tạo, cụ thể như sau: Đối với trình độ Trung cấp thì mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là 3.348.000 đồng; trình độ Cao đẳng thì mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là 3.780.000 đồng; trình độ Đại học trở lên thì mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là 4.212.000 đồng.

(3) Các mức phụ cấp hàng tháng quy định tại khoản 1, 2 Điều này bao gồm cả hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế bắt buộc theo mức phụ cấp hàng tháng bằng 2.700.000 đồng.

 (4) Người hoạt động không chuyên trách cấp xã quy định tại khoản 1, 2 Điều này được hỗ trợ thêm hàng tháng bằng 666.000 đồng (không tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế).

Nghị quyết quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố, cụ thể:

(1) Người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố được hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 2.700.000 đồng.

(2) Trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trung cấp, cao đẳng, đại học trở lên thì được hưởng mức phụ cấp hàng tháng bằng với mức lương bậc 1 của công chức cấp xã có cùng trình độ đào tạo, cụ thể như sau: Đối với trình độ Trung cấp thì mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố là 3.348.000 đồng; trình độ Cao đẳng thì mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố là 3.780.000 đồng; trình độ Đại học trở lên thì mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố là 4.212.000 đồng

(3) Đối với ấp có từ 350 hộ gia đình trở lên; khu phố có từ 500 hộ gia đình trở lên; ấp, khu phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; ấp thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới thì người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố được hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 3.600.000 đồng. Trường hợp ấp có từ 350 hộ gia đình trở lên chuyển thành khu phố do thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã thì người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố được giữ mức hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 3.600.000 đồng. Riêng người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố mà có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao đẳng, đại học trở lên thì được hưởng phụ cấp hàng tháng theo khoản 2 Điều này.

(4) Người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố thuộc các chức danh theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết này nếu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế theo mức đóng hộ gia đình thì được hỗ trợ thêm hàng tháng bằng 522.000 đồng.

Mức khoán kinh phí hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã được quy định: Mức khoán kinh phí hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã theo mức tối thiểu là 1.000.000 đồng/tổ chức/tháng. Căn cứ khả năng cân đối và yêu cầu nhiệm vụ, Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định mức khoán kinh phí hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã cho phù hợp.

Mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu phố được quy định, cụ thể:

(1) Phó Bí thư Đảng uỷ bộ phận; Phó Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng uỷ bộ phận; Phó Bí thư chi bộ ấp, khu phố; Phó trưởng ấp, khu phố; Phó trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp, khu phố; Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội ở ấp, khu phố (bao gồm: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh) được hưởng mức hỗ trợ bằng 300.000 đồng/người/tháng.

(2) Phó các tổ chức chính trị - xã hội ở ấp, khu phố (bao gồm: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh) được hưởng mức hỗ trợ bằng 200.000 đồng/người/tháng.

(3) Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng uỷ bộ phận được hỗ trợ hàng tháng bằng 50% mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố theo khoản 1 Điều 4 của Nghị quyết này.

Ngoài ra, Nghị quyết còn quy định việc kiêm nhiệm chức danh và mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh:

 Đối với việc kiêm nhiệm chức danh: Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, khả năng đáp ứng công việc để bố trí kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ bảo đảm công tâm, khách quan; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách khác ở cấp xã, ở ấp, khu phố. Người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách khác ở ấp, khu phố, người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu phố; Bí thư chi bộ ấp, khu phố (hoặc Bí thư Đảng uỷ bộ phận ấp, khu phố) có thể kiêm nhiệm 01 trong 02 chức danh: Trưởng ấp, khu phố hoặc Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp, khu phố. Việc kiêm nhiệm chỉ thực hiện không quá 01 chức danh.

Đối với mức phụ cấp kiêm nhiệm, quy định: Trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách khác ở cấp xã, ở ấp, khu phố thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức phụ cấp quy định của chức danh kiêm nhiệm;  Trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu phố thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức hỗ trợ hàng tháng theo quy định. Theo đó, thời gian hưởng phụ cấp kiêm nhiệm kể từ ngày có quyết định phân công kiêm nhiệm hoặc chuẩn y của cấp có thẩm quyền.

Nghị quyết này được thông qua sẽ góp phần hỗ trợ, động viên, giảm bớt khó khăn cho những đối tượng công tác ở cơ sở.

Ngọc Cẩn

Tác giả bài viết: Thành Lộc (TTVH tổng hợp)

Nguồn tin: hdnd.tayninh.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay802
  • Tháng hiện tại54,033
  • Tổng lượt truy cập826,858
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
hồ chí minh
Đẩy mạnh học tập làm theo HCM
van ban quy pham phap luat
chính sách mới chính phủ
gop y du thao
hop thu dien tu
tuyen truyen
cổng dữ liệu quốc gia
Chuyển đổi số Tây Ninh
VNEID
Bản đồ thể chế
Đường dây nóng tiếp nhận PAKN
Công báo Chính phủ
công báo
Trợ giúp pháp lý
Quy hoạch sử dụng đất
Công khai ngân sách
Bản đồ du lịch
Giải đáp chính sách online
1022
Hỏi đáp trực tuyến
Kiểm tra chữ ký số trên văn bản điện tử
Liên kết website
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây